Almindelige forretningsbetingelser for FlexLeas ApS

FlexLeas’ almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert
forretningsmellemværende mellem FlexLeas og FlexLeas’ kunder, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Nærværende gælder for både leasingaftaler og låneaftaler, selvom der kun står det ene af ordene.

1. Bemyndigelser

FlexLeas skal have oplyst, hvem der har tegningsret for kunden.

Når et kundeforhold etableres, skal FlexLeas have oplyst kundens navn, adresser og personnummer (CPR-nummer) eller CVR-nummer. Kunden skal vise pas eller anden billedlegitimation med fortrykt CPR-nummer samt sygesikringsbevis med aktuel adresse.

For selskaber fremvises udskrift fra CVR-registret samt pas eller anden billedlegitimation med fortrykt CPR-nummer samt sygesikringsbevis med aktuel adresse for de, der tegner selskabet.

Ændring af tegningsretten skal meddeles skriftligt til FlexLeas.
Kunden kan skriftligt give andre fuldmagt til at disponere på sine vegne i forhold til FlexLeas. FlexLeas kan forlange, at
FlexLeas’ fuldmagtsblanket anvendes. Ændring eller tilbagekaldelse af fuldmagter skal ske skriftligt til FlexLeas.

For personligt drevne enkeltmandsvirksomheder hører fuldmagten op ved fuldmagtsgivers død.

2. Betingelser og gebyrer mv.

FlexLeas opkræver gebyrer hos sine kunder for serviceydelser
og for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder. Gebyrerne beregnes enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres.
Oplysning om de gældende betingelser og gebyrer, herunder satser, gives eller udleveres efter anmodning herom fra kunden. FlexLeas kan altid uden varsel indføre eller forhøje
gebyrer for enkeltstående serviceydelser. I vedvarende kontraktsforhold kan FlexLeas med en måneds varsel forhøje de gebyrer, som kunden løbende betaler samt indføre gebyr for serviceydelser, som FlexLeas ikke tidligere har beregnet gebyr for.
Udover ovennævnte er FlexLeas berettiget til at kræve følgende
betalt af kunden:
- alle som følge af kundeforholdet opståede direkte udlæg, f.eks.
Skatter og afgifter, herunder tinglysningsafgift, gebyr fra
pengeinstitut for at modtage ydelser på FlexLeas’ vegne
- FlexLeas’ udgifter ved besvarelse af forespørgsler i henhold
til lovgivningen fra offentlige myndigheder, herunder et af
FlexLeas fastsat gebyr for at finde udskrifter og bilag frem samt
Udfærdige fotokopier.

3. Annuitetsmæssig restværdi

Ved annuitetsmæssig restværdi forstås forfaldne ikke betalte leasingydelser samt nutidsværdi af de ikke forfaldne leasingydelser og eventuel restværdi tilbagediskonteret med leasingaftalens bagvedliggende rentesats.

11. Restværdi efter leasingperiodens udløb

I henhold til leasingaftalen forventer vi, at de leasede genstande
efter endt leasingperiode ved normal vedligeholdelse vil indbringe
restværdien, som fremgår af forsiden. Efter leasingperiodens ophør forpligter leasingtager sig til, på anfordring og efter særskilt
henvendelse fra FlexLeas, at anvise tredjemand (erhvervsdrivende
med dansk CVR-nr.) som køber til denne pris.

Hvis salget til tredjemand indbringer mindre end restværdien, erlægger leasingtager denne difference til FlexLeas til regulering
af de i leasingperioden erlagte ydelser, som vederlag for
mangelfuld vedligeholdelse.

12. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

God skik bekendtgørelsens regler om ændringer af/oplysninger om renter, gebyrer, bidrag og andet vederlag gælder ikke for erhvervskunder i FlexLeas.

13. Tavshedspligt

FlexLeas’ medarbejdere har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de under udøvelse af deres hverv har fået kendskab til.

14. Oplysningspligt iht. persondataloven

FlexLeas behandler oplysninger om kunden med det
formål at udbyde finansielle ydelser, herunder kunderådgivning,
kreditvurdering, kundeadministration, risikostyring af leasing/låneforholdet samt markedsføring.

FlexLeas indhenter oplysninger fra kunden. I forbindelse
med kreditvurdering indhenter FlexLeas oplysninger i
kredit- og oplysningsbureauer og advarselsregistre. FlexLeas indhenter endvidere oplysninger fra det Centrale Personregister
og andre offentligt tilgængelige kilder og registre.

FlexLeas videregiver oplysninger til offentlige myndigheder i
det omfang lovgivningen foreskriver det, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven.

Misligholder kunden sine forpligtelser overfor FlexLeas, kan
FlexLeas indberette kunden til kreditoplysningsbureauer
og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der
gælder herfor, ligesom oplysningerne kan videregives i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavender.

Kunden har ret til - i overensstemmelse med reglerne herom i lov om behandling af personoplysninger - at få oplyst, hvilke oplysninger om kunden, FlexLeas behandler. FlexLeas kan kræve et gebyr for at give kunden et skriftligt svar.

Hvis FlexLeas bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger
om kunden, eller oplysningerne er vildledende, vil FlexLeas
rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske
på det rigtige grundlag.

Det er frivilligt om kunden vil give FlexLeas de ønskede oplysninger.
Hvis kunden ikke ønsker dette, kan FlexLeas måske
ikke rådgive kunden fuldt ud, behandle en forespørgsel om kredit/leasing eller i øvrigt betjene kunden.

4. Depositum

Omfatter leasingaftalen depositum, tjener det til sikkerhed for ethvert mellemværende leasingtager har eller måtte få med FlexLeas.
Eventuel forrentning af depositum følger leasingaftalens rentereguleringer.
Renten bliver modregnet i leasingafgiften. Depositum bliver frigivet, når leasingtagers forpligtelser i henhold til leasingaftalen eller øvrige mellemværender er opfyldt.

5. Valutakurser

Ved betalingstransaktioner med valutaomveksling har leasingtager forpligtelsen og risikoen til at sørge for at det korrekte beløb tilgår FlexLeas. Omkostninger i forbindelse med valutaomvekslingen og modtagelse af et udenlandsk beløb skal afholdes af Leasingtager.

6. Udtræden i perioden

I hele leasingperioden vil leasingtager kunne udtræde af leasingaftalen mod anvisning af køber til den aktuelle annuitetsmæssige restværdi i henhold til leasingaftalen samt et tillæg på 3% og et ekspeditionsgebyr.

7. Moms

Moms beregnes i henhold til gældende lovgivning.

8. Forsikring via FlexLeas

Forsikring tegnet via FlexLeas kan opsiges af FlexLeas med 3 måneders varsel. Ændringer i vilkårene kan ske løbende. Leasingtager kan opsige forsikringen med 1 måneds
varsel til næste 1. Opsigelse med baggrund i ændrede vilkår kan
ske til førstkomne 1. i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt.
Forsikringen ophører automatisk ved aftalens udløb/evt. førtidige
ophør.
De til enhver tid gældende vilkår og forsikringsbrochure fremgår
af forsikringsafsnittet på www.flexleas.dk, som leasingtager
løbende skal bekendtgøre sig med.
Da forsikringspræmien opkræves sammen med leasingafgiften,
kan leasingafgiften ændre sig i takt med ændringer i forsikringspræmien.

9. Udskiftning i perioden

I hele leasingperioden kan leasingtager udskifte materiel mod anvisning af køber til den aktuelle annuitetsmæssige restværdi mod betaling af et ekspeditionsgebyr. Værdien af de nyindkøbte aktiver skal svare til værdien af de frikøbte aktiver.

10. Sale-lease back –momsbetaling

Er der tale om sale-lease back, vil betaling af faktureret moms af
indkøbte leasinggenstande(udstyr) blive afregnet til leasingtager –
med fradrag af beregnet rente fra betaling og indtil tidspunktet for
leasinggivers momsafregningstermin til Told og Skat. Rentesatsen
svarer til leasingaftalens rente.

15. Klageadgang

Hvis kunden er utilfreds med, at FlexLeas behandler oplysninger
om kunden eller med, hvordan behandlingen sker, skal kunden
i første omgang rette henvendelse til FlexLeas. Hvis kunden herefter fortsat er uenig i FlexLeas’ behandling af kundens henvendelse eller resultatet heraf kan kunden desuden til enhver tid klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

16. FlexLeas’ erstatningsansvar

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er FlexLeas ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser
af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte
begivenheder, uanset om det er FlexLeas selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
- svigt i FlexLeas’ strømforsyning eller telekommunikation,
lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør,
borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder
computervirus og- hacking)
- strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er
rettet mod eller iværksat af FlexLeas selv eller dens organisation
og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun
rammer dele af FlexLeas.
- Herudover gælder også andre omstændigheder, som er uden
for FlexLeas’ kontrol.

17. Dansk ret og sprog

FlexLeas indgår aftaler på dansk og kommunikere på dansk.

Retslige tvister med kunden afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.

18. Ikræfttrædelse

Disse almindelige forretningsbetingelser for kunder gælder fra
5. juli 2010.