Blog Image

Skal leasing bogføres anerledes fremover?

Der blev i januar 2016 udgivet en ny international regnskabsstandard som kaldes ”IFRS 16”, om leasing. Den træder i kraft den 1. januar 2019 og gælder primært for store børsnoterede selskaber.  Med ”IFRS 16” ændres den måde, hvorpå disse virksomheder skal indregne leasingaftaler.

Den nye standard betyder, at alle former for leasing d.v.s. både finansiel og operationel leasing skal indregnes i virksomhedernes balancer som henholdsvis en forpligtelse og et aktiv. Årsagen er, at på verdensplan estimeres det, at af virksomheder som anvender IFRS standarder eller amerikanske regnskabsstandarder er 2,8 trillioner amerikanske dollars (2.800.000.000.000.000.000) (Citat: FSR) i leasingforpligtelser ikke en del af virksomhedernes balancer.

Hidtil har finansiel leasing skullet indregnes i balancen, mens operationel leasing kun skulle fremgå af noterne.

Ved indførsel af denne nye regnskabsstandard skulle investorerne dermed opnå en bedre mulighed for at sammenligne virksomhedernes regnskaber. Det betyder også, at alle leasingkontrakter i princippet skal behandles som finansiel leasing.

Dog vil kortfristet leasing (mindre end 12 måneder) og leasing af aktiver af lav værdi blive undtaget fra kravet.

Hvad betyder det så for de små og mellemstore danske virksomheder?:

Umiddelbart ikke noget, når virksomheden aflægger regnskab efter den danske årsregnskabslov. Der er heller ingen planer om at foretage ændringer i den internationale standard for mindre og mellemstore virksomheder ”IFRS for SMEs” som følge af den nye leasingstandard.

Efter den gamle årsregnskabslov til og med 2015 skulle virksomheder i regnskabskasse B og C særskilt angive leje- og leasingforpligtelser i en særskilt note, medmindre de var indregnet i balancen. I den kraftigt revideret og dermed omtalt som den nye årsregnskabslov, der gælder med virkning fra 1. januar 2016 for de fleste virksomheder, er kravet videreført for regnskabsklasse C, mens det er ophævet for regnskabsklasse B. For regnskabsklasse B indgår virksomhedens forpligtelser i henhold til leasingkontrakter i det samlede tal for eventualforpligtelser, som skal oplyses. Loven er tilpasset og IFRS og skelner ikke længere mellem leje- og leasingaftaler, men skal fremover under et benævnes leasingaftaler.

Regnskabsklasserne i relation til B og C er defineret således:

 

Regnskabsklasse B

Regnskabsklasse C - mellem

Regnskabsklasse C – Stor

Nettoomsætning, mio. kr.

0 - 89

89 - 313

>313

Balancesum, mio. kr.

0 - 44

44 - 156

>156

Antal ansatte

0 - 50

50 - 250

>250

Skift mellem regnskabsklasserne sker fortsat, når virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår har overskredet – eller ikke længere overskrider - 2 af de 3 grænser, men skiftet effektueres i givet fald med virkning allerede fra begyndelsen af det andet år.

De fleste virksomheder har nu aflagt deres første regnskab efter den nye regnskabslov og dermed indregnet leasingforpligtelserne i noterne. Og selvom ”IFRS 16” træder i kraft den 1. januar 2019 forventes den regnskabsmæssige bogføring af leasing (finansiel / operationel) således fortsat ikke at påvirke de små og mellemstore danske virksomheder

  • Del: